EN 

Frequently asked questions by composers:

 1. When is the money paid out and how much can I earn from selling?
  You get 70% of your income from sales through the PayPal service. The money is paid out at the beginning of each month for the obtained license sales in the previous month. Our creators often get paid faster than our sales money.
   
 2. Will I be able to sell my songs elsewhere?
  GamingLoops also distributes on external platforms such as Marketplace (Unreal Engine 4), Asset Store (Unity). You can find the exact list in the distribution agreement. These stores will not accept products already in their sale. These sales platforms are operated by GamingLoops for you, therefore you grant us the exclusivity to sell your products only for this external distribution and of course the GamingLoops websites. If you want, you can sell your tracks separately on other platforms of your choice.
   
 3. Who sets the price for my product?
  The price is set by GamingLoops and the price depends on the size of the package. Our task is to achieve the highest possible sales revenue in a given period. For this reason, the price may fluctuate. We never license our composers' works for free, except where the creator has given us permission to do so.
   
 4. What is it, what would I have to do to start earning money from my music?

  The prepared material must contain at least 10 songs with a total duration of 20 minutes. During your work on the product, we will be in constant contact, so as to achieve the best quality of your music together. When the music is ready, all you have to do is send us the prepared material via the application form and we will take care of the rest, i.e. titles, descriptions (if not you propose yours), developing graphics, placing the product on the website and stores in external distribution, advertising and promotions, placing information about you as a composer cooperating with GamingLoops along with links on our subpage.
   

 5. Is any contract required?

  Yes, it is a distribution agreement concluded when submitting the application form by checking the appropriate checkbox. You can read the contract now. If you have any questions, please write to us.
   

 6. What should the finished product look like, what should it consist of?
  You can find a lot of information on this in the guidelines. Additionally, below is an example of such a ready-made package. Or you can check the contents of already finished products to get a better idea about it.
  For example, the whole package in the Magic World style and in it:
  - Main Theme 1 (loop)
  - Main Theme 2 (loop)
  - Level 1 (loop)
  - Level 2 (loop)
  - Level 3 (loop)
  - Level 4 (loop)
  - Level 5 (loop)
  - Level loose (short music)
  - Level win (short music)
  - Game Over (short music)
  - Boss Fight (loop)
  - Boss Fight loose (short music)
  - Bonus Level (loop)
  - Shop (loop)

  Loop - approx. 2 minutes
  Shot music - a few seconds
  all min. Twenty minutes
   

 7. Is the content and subject of the package (product) determined in advance or can I choose myself?
  You choose the instruments, theme, style and other musical content yourself. Our guidelines for the number of tracks, duration and more are designed to increase the sales value of your product.
   

 8. Will I be able to withdraw from GamingLoops and when?

  You can terminate the contract at any time by sending an e-mail to office@gamingloops.com with a request to terminate the distribution contract. However, we are convinced that your satisfaction with our cooperation will not allow you to do so.

   

 9. How to settle the obtained income?

  The income you earn on GamingLoops is income from economic copyrights. The obligation to settle the income obtained rests with the Licensor and is carried out in accordance with the rules applicable in your country.

   

 10. How to start?
  Before you start working on the songs, it is best to contact us by e-mail or messenger on fb.

 

PL

Często zadawane pytania przez kompozytorów:

 

 1. Kiedy wypłacane są pieniądze i ile mogę zarobić na sprzedaży?
  Ze sprzedaży otrzymujesz 70% uzyskanego dochodu za pośrednictwem usługi PayPal. Pieniądze wypłacane są na początku każdego miesiąca za uzyskaną sprzedaż licencji w poprzednim miesiącu. Nasi twórcy często otrzymują wynagrodzenie szybciej niż trafiają do nas pieniądze ze sprzedaży.
   

 2. Czy będę mógł sprzedawać swoje utwory w innych miejscach?
  GamingLoops prowadzi również dystrybucję na zewnętrznych platformach jak np. Marketplace (Unreal Engine 4), Asset Store (Unity). Z dokładną listą możesz zapoznać się w umowie dystrybucji. Te sklepy nie przyjmą posiadanych już w swojej sprzedaży produktów. Te platformy sprzedaży obsługuje dla Ciebie GamingLoops, w związku z tym udzielasz nam wyłączności na sprzedaż swoich produktów tylko w zakresie tej dystrybucji zewnętrznej oraz oczywiście strony GamingLoops. Jeśli chcesz, swoje utwory możesz sprzedawać odrębnie na innych wybranych przez siebie platformach.
   

 3. Kto ustala cenę mojego produktu?
  Cena jest ustalana przez GamingLoops, a jej wysokość uzależniona jest od rozmiaru paczki. Naszym zadaniem jest osiągnięcie jak najwyższego przychodu ze sprzedaży w danym okresie. Z tego powodu cena może ulegać zmianie. Nigdy nie udzielamy darmowych licencji na utwory naszych kompozytorów, z wyjątkiem sytuacji kiedy twórca wyraził na to zgodę.
   

 4. Na czym to polega, co musiałbym zrobić by zacząć zarabiać na swojej muzyce?

  Opracowany materiał musi zawierać minimum 10 utworów o łącznej długości trwania od 20 minut. Podczas twojej pracy nad produktem będziemy w stałym kontakcie, tak by wspólnie osiągnąć jak najlepszą jakość Twojej muzyki.Kiedy już muzyka będzie gotowa wystarczy, że prześlesz nam przygotowany materiał przez formularz zgłoszeniowy a całą resztą zajmiemy się my, tj. tytuły, opisy (jeśli nie zaproponujesz swoich), opracowanie grafiki, umieszczeniem produktu na stronie oraz sklepach w dystrybucji zewnętrznej, reklama i promocje, umieszczeniem informacji o Tobie jako kompozytorze współpracującym z GamingLoops wraz z linkami na naszej podstronie.
   

 5. Nie znam za dobrze angielskiego, mogę przesłać tytuły i opis po polsku?
  Oczywiście, niczym się nie przejmuj. Jak będzie potrzeba przetłumaczymy wszystko na język angielski.
   

 6. Czy wymagane jest zawarcie jakiejś umowy?

  Tak, jest to umowa dystrybucji zawierana podczas przesłania formularza zgłoszeniowego przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Z treścią umowy możesz zapoznać się już teraz. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania napisz do nas.
   

 7. Jak powinien wyglądać gotowy produkt, z czego powinien się składać? 
  Dużo informacji na ten temat znajdziesz w wytycznych. Dodatkowo poniżej znajduje się przykład takiej gotowej paczki. Możesz też sprawdzić zawartość już gotowych produktów, aby mieć lepsze wyobrażenie na ten temat.
  Np. Cała paczka w stylu Magic World a w niej:
  - Main Theme 1 (loop)
  - Main Theme 2 (loop)
  - Level 1 (loop)
  - Level 2 (loop)
  - Level 3 (loop)
  - Level 4 (loop)
  - Level 5 (loop)
  - Level loose (short music)
  - Level win (short music)
  - Game Over (short music)
  - Boss Fight (loop)
  - Boss Fight loose (short music)
  - Bonus Level (loop)
  - Shop (loop)

  Loop - ok. 2 minuty
  Shot music - kilka sekund
  całość min. 20 minut
   

 8. Czy zawartość i tematyka paczki (produktu) jest z góry określona czy mogę samemu wybrać?
  Instrumentarium, temat, styl oraz inną zawartość muzyczną wybierasz samodzielnie. Nasze wytyczne dotyczące ilości utworów, długości trwania i innych mają na celu podniesienie wartości sprzedażowej Twojego produktu.
   

 9. Czy i kiedy będę mógł się wycofać z usług GamingLoops?

  Rozwiązać umowę możesz w każdym momencie.W tym celu należy wysłać widomość e-mail na adres office@gamingloops.com z prośbą o rozwiązanie umowy dystrybucji. Jednak jesteśmy przekonani o tym, że Twoje zadowolenie z naszej współpracy Ci na to nie pozwoli.
   

 10. Jak rozliczyć uzyskany przychód (Polska)?

  Uzyskany przez Ciebie przychód w GamingLoops jest przychodem z praw autorskich majątkowych. Rozliczenie odbywa się na zasadach ogónych. Uzyskaną kwotę w ubiegłym roku kalendarzowym wpisuje się w odpowiednią rubrykę podczas rozliczania podatku PIT.
   

 11. Jak zacząć?
  Zanim zaczniesz pracę nad utworami najlepiej skontaktuj się z nami drogą mailową lub przez messengera na fb.

Frequently Asked Questions

GamingLoops Logo sounds for video games

GamingLoops.com

contact with GamingLoops
GamingLoops on Facebook
Subscribe to be up to date
Send
Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

We accept most payment methods

Sites

Payments

Contact

GamingLoops Wire transfer, stock music, soundtrack for games
GamingLoops Sofort, royalty free music for games,
GmaingLoops PayPal, music for video game, royalty free music
GamingLoops visa, royalty free music, music for trailer, music for teaser
GamingLoops mastercard, stock music, music for games, music loops
Follow the GamingLoops on Twitter, game music composer
Follow the GamingLoops on soundcloud, soundtrack for video games
GamingLoops on Facebook, royalty free stock music

Copyright 2020 GamingLoops. All rights reserved.

GamingLoops uses cookies. By using our services, you are agreeing to the use of cookies and our Privacy Policy. We do not accept liability for incorrect spelling, errors (including prices), incorrect manufacturer's specifications, release dates, or changes, or grammatical inaccuracies in any product included in the GamingLoops website. Prices and specifications are subject to change without notice. Special offers and discounts may not be combined. Terms & Conditions apply.