Copyright 2020 GamingLoops. All rights reserved.

GamingLoops uses cookies. By using our services, you are agreeing to the use of cookies and our Privacy Policy. We do not accept liability for incorrect spelling, errors (including prices), incorrect manufacturer's specifications, release dates, or changes, or grammatical inaccuracies in any product included in the GamingLoops website. Prices and specifications are subject to change without notice. Special offers and discounts may not be combined. Terms & Conditions apply.

GamingLoops on Facebook, royalty free stock music
Follow the GamingLoops on soundcloud, soundtrack for video games
Follow the GamingLoops on Twitter, game music composer
GamingLoops mastercard, stock music, music for games, music loops
GamingLoops visa, royalty free music, music for trailer, music for teaser
GmaingLoops PayPal, music for video game, royalty free music
GamingLoops Sofort, royalty free music for games,
GamingLoops Wire transfer, stock music, soundtrack for games

Contact

Payments

Sites

We accept most payment methods

Subscribe to be up to date
Send
Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
GamingLoops on Facebook
contact with GamingLoops

GL

GamingLoops.com

Music for video games
GamingLoops Logo sounds for video games

Distibution Agreement

PL

Umowa Dystrybucyjna

 

Niniejsza Umowa Dystrybucyjna oraz warunki świadczenia usług (zwana dalej „Umową”) są wiążącą umową prawną między Tobą (osobą udzielającą Licencji, zwaną dalej „Licencjodawcą”) a firmą GamingLoops Ireneusz Kuźlak reprezentowaną przez Ireneusza Kuźlaka (zwaną dalej „GamingLoops”, „Dystrybutor” lub „My”), dotyczącą korzystania z naszej usługi dystrybucji (zwaną dalej „Usługą”) nagrań muzycznych (zwanych dalej „Nagraniami”) do wybranych platform streamingowych i sklepów cyfrowych (zwanych dalej „Sklepami Cyfrowymi”).

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę, a także Politykę Prywatności, ponieważ wpływają one na Twoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://gamingloops.com/submit-content jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Umowy i automatycznie wchodzi ona w życie po weryfikacji oraz akceptacji przez GamingLoops o czym Licencjonodawca zostanie poinformowany w wiadomości e-mail („Data wejścia w życie”).

 

Dla potrzeb niniejszej Umowy ustalone zostały znaczenia dla wymienionych poniżej pojęć:

Artysta jest to osoba lub grupa osób wykonująca utwory muzyczne lub słowno-muzyczne.

Produkt  jest to zbiór utworów muzycznych lub słowno-muzycznych zawierający od dziesięciu utworów o łączne długości trwania co najmniej 20 minut. Produkt jest to również zbiór dźwięków/efektów dźwiękowych stworzonych do wykorzystania w grach wideo.

Utwór  jest to dostarczony artystyczny zapis wykonania kompozycji dźwiękowej, słownej, słowno-muzycznej lub muzycznej, oferowany do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Nazwy poszczególnych utworów jak i tytuł oraz podtytuł produktu obejmujący niniejszą Umowę zawarty jest w Formularzu Zgłoszeniowym, który jest jej integralną częścią.

Nagranie  jest to Utwór wraz ze wszystkimi danymi, metadanymi, informacjami, plikami obrazów i wszelkimi innymi materiałami które dostarcza nam Licencjodawca

Sklepy Cyfrowe  są to profesjonalne platformy zajmujące się transmisją i sprzedażą skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet na całym świecie. Lista autoryzowanych sklepów oferowanych obejmuje między innymi: GamingLoops, SoundCloud, Asset Store Publisher (Unity Technologies), Publisher Portal (Epic Games), GameDev Market Limited, itch.io. Lista ta w przyszłości będzie rozszerzona o dodatkowe sklepy. W takim przypadku wymagana jest zgoda Licencjonodawcy.

Witryna  jest to strona internetowa Dystrybutora www.gamingloops.com

Formularz Zgłoszeniowy  jest to formularz poprzez który należy zgłaszać Nagrania do dystrybucji: https://gamingloops.com/submit-content

Terytorium jest to terytorium na jakim dystrybuowane są Nagrania, w przypadku niniejszej Umowy Terytorium oznacza cały świat.

 

§1

Zawierając niniejszą Umowę, Licencjodawca oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i udziela GamingLoops Licencji w Okresie Obowiązywania i na całym Terytorium do:

  • Korzystania ze swoich Nagrań, w zakresie ich dystrybuowania do Sklepów Cyfrowych, które będą je sprzedawać lub udzielać sublicencji swoim Klientom za pomocą wszelkich odpowiednich formatów, konfiguracji, technologii i metod cyfrowych (w tym między innymi stałych pobrań, pobierania tymczasowego lub odtwarzania offline, interaktywnego i nieinteraktywnego przesyłania strumieniowego, usługi „skanuj i dopasuj” oraz usługi „w chmurze” do dowolnego urządzenia, które spełnia określone przez Sklepy Cyfrowe wymogi technologiczne (w tym między innymi do komputerów osobistych, tabletów oraz smartfonów).
  • Autoryzowania Sklepów Cyfrowych do tworzenia, publicznego odtwarzania oraz udostępniania bezpłatnych podglądów Nagrań za pomocą formatu strumieniowego.
  • Wyświetlania i wykorzystywania nazwy Artysty i/lub jego logotypu oraz wszystkich Okładek, tytułów Utworów i Produktów, wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych i nazw handlowych oraz danych wszystkich wykonawców, autorów Utworów, producentów, informacji zawartych w metadanych w Nagraniach lub w inny sposób udostępnionych przez Licencjodawcę, w naszej Witrynie, w witrynach i usługach Sklepów Cyfrowych oraz we wszelkich materiałach marketingowych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących naszej Usługi lub usług Sklepów Cyfrowych. Bez ograniczania powyższego, Sklepy Cyfrowe mogą (ale nie będą zobowiązane) tworzyć treści redakcyjne dotyczące Licencjodawcy i jego Utworów i/lub Nagrań oraz mogą je klasyfikować lub kategoryzować w celu włączenia do jednego lub więcej gatunków.
  • Zbierania dochodów ze Sklepów Cyfrowych z tytułu eksploatacji Nagrań przekazanych nam przez Licencjodawcę.

 

§2

Akceptując niniejszą Umowę, Licencjodawca oświadcza, że posiada pełne, niczym nieograniczone, prawo do nagrywania, rozpowszechniania i zarabiania na Nagraniach, które dostarcza Dystrybutorowi. Licencjodawca nie może dostarczyć Dystrybutorowi Utworów, które są remiksami lub zawierają sample, do których nie posiada praw.

Licencjodawca oświadcza, że jego Nagrania nie są i nigdy nie będą (a ich autoryzowane wykorzystanie przez GamingLoops, Sklepy Cyfrowe i ich Klientów) naruszać praw autorskich, znaków towarowych, innej własności intelektualnej lub innych praw (w tym, bez ograniczeń, prawa do reklamy, prywatności lub praw moralnych) jakiejkolwiek strony trzeciej lub naruszać obowiązujący traktat, statut, prawo, porządek, zasadę lub inną regulację.

Jeśli Licencjodawca zawiera niniejszą Umowę w imieniu jednej lub kilku osób, grupy, firmy lub innego podmiotu, to akceptując niniejszą Umowę, oświadcza i gwarantuje, że ma do tego odpowiednie upoważnienie i działa w imieniu wszystkich tych osób / podmiotów oraz oświadcza, że GamingLoops ma pełne prawo polegać na tym fakcie (w takim przypadku termin „Licencjodawca” obejmuje wszystkie takie osoby i podmioty). 

Licencjodawca zobowiązuje się i zgadza się nie wnosić roszczeń ani nie podejmować żadnych działań prawnych związanych z niniejszą Umową, przeciwko Sklepowi Cyfrowemu lub Usłudze GamingLoops, o ile podmioty te nie naruszają praw, które zostały przyznane GamingLoops na mocy niniejszej Umowy.

Licencjodawca oświadcza, że nie istnieje żadna inna umowa i nie zawrze żadnej innej umowy ani nie wykona żadnego działania, które w istotny sposób zakłóci lub będzie niezgodne z prawami przyznanymi GamingLoops na mocy niniejszej Umowy.

 

§3

Aby zgłosić Nagranie do dystrybucji, Licencjodawca ma obowiązek wypełnić Formularz Zgłoszeniowy podany na stronie https://gamingloops.com/submit-content a w nim wypisać wszelkie niezbędne informacje na temat Nagrań, na które udziela nam Licencji, takich jak: pseudonim/nazwę Artysty, imię i nazwisko Artysty, adres e-mail Artysty, tytuł Produktu, podtytuł Produktu, tytuł każdego Utworu, typ Produktu, długi opis Produktu, zdjęcie Artysty i krótki opis Artysty. Nagrania należy dostarczyć poprzez wpisanie linku odsyłającego do internetowej platformy do darmowej wysyłki i pobierania plików (na przykład google drive), w przeznaczonym na to polu w Formularzu Zgłoszeniowym.

Licencjodawca oświadcza i gwarantuje, że pliki zawierające Nagrania, które przesyła lub w inny sposób nam dostarcza, nie zawierają i nie będą zawierać żadnych błędów, wirusów, koni trojańskich ani innych wad lub szkodliwych elementów lub ograniczeń zarządzania prawami cyfrowymi; nie podlegają żadnym możliwym lub rzeczywistym roszczeniom, sporom sądowym, postępowaniom administracyjnym lub innym działaniom w inny sposób niekorzystnym dla pełnego wykorzystania wszystkich praw i licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy.

Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i musi uzyskać wszystkie konieczne prawa, licencje, zwolnienia, oświadczenia i zezwolenia niezbędne dla wszystkich swoich Nagrań, umożliwiające ich publikowanie na całym Terytorium, aby GamingLoops i wybrane Sklepy Cyfrowe mogły w pełni korzystać ze wszystkich praw wynikających z niniejszej Umowy, bez żadnych roszczeń, obciążeń ani innych ograniczeń. Przesłanie przez Licencjodawcę Nagrań i dostarczenie jakichkolwiek innych materiałów będzie równoznaczne z oświadczeniem, że Licencjodawca uzyskał wszelkie prawa wymagane i niezbędne dla GamingLoops i wybranych Sklepów Cyfrowych do sprzedaży, dystrybucji, publicznego odtwarzania, promowania i innych sposobów wykorzystywania Nagrań.

GamingLoops oświadcza, że nie będzie posiadało ani nigdy rościło sobie praw do Nagrań przekazanych przez Licencjodawcę. 

 

§4

Dystrybutor zobowiązuje się do dostarczenia Nagrań przekazanych przez Licencjodawcę do Sklepów Cyfrowych tak szybko, jak to możliwe. Jednak integracja, przetwarzanie i udostępnianie Nagrań w Sklepach Cyfrowych może zająć od kilku godzin do kilku tygodni, w zależności od konkretnego Sklepu Cyfrowego i terytorium. 

GamingLoops będzie dystrybuować Nagrania przekazane przez Licencjodawcę do wybranych Sklepów Cyfrowych na całym świecie (Licencjodawca nie może wybrać tylko niektórych krajów lub terytoriów dla poszczególnych Nagrań).

 

§5

Sklepy Cyfrowe mogą oferować Nagrania za darmo w celach promocyjnych, samodzielnie lub razem z innymi nagraniami, mogą objąć Nagranie (lub odmówić jego uwzględnienia) w promocjach marketingowych, mogą tworzyć treści redakcyjne dotyczące Nagrań i osób, które w Nagraniu występują, mogą również grupować Nagrania według gatunku lub innego oznaczenia, mogą tworzyć i zezwalać Klientom i innym osobom na słuchanie darmowego podglądu Nagrań, według własnego uznania. Licencjodawca może podać sugerowane ceny detaliczne dla niektórych Sklepów. Należy pamiętać, że ceny te są tylko sugestiami i chociaż Sklepy zazwyczaj stosują niestandardowe ceny, ostatecznie mogą wycenić Nagranie według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co robią Sklepy Cyfrowe, a decydując się na konkretny Sklep Cyfrowy, Licencjodawca zgadza się akceptować i udostępniać Nagrania ich Klientom zgodnie ze strukturą cenową danego Sklepu, z ich praktykami i zasadami, a także zgodnie z umową z GamingLoops. 

Sklepy Cyfrowe mogą odmówić udostępniania jednego lub większej ilości Nagrań, w ogóle lub na niektórych terytoriach, a także usunąć Nagrania w dowolnym momencie, zgodnie z ich zasadami i praktykami. Takie przypadki są niezależne od Dystrybutora i Dystrybutor nie ma na nie wpływu. Dystrybutor również może odmówić dystrybucji (lub wnieść o usunięcie ze Sklepów Cyfrowych) jednego lub większej ilości Nagrań z dowolnego lub wszystkich Sklepów Cyfrowych, jeśli otrzyma jakiekolwiek roszczenia prawne dotyczące tego Nagrania lub jeśli ma uzasadnione przekonanie, że mogą powstać jakiekolwiek roszczenia prawne lub problemy oraz jeśli Nagranie może naruszać warunki dowolnego Sklepu Cyfrowego, lub z jakiegokolwiek innego powodu, który może zaszkodzić naszym interesom, według naszej oceny biznesowej.

Jeśli umowa zawarta pomiędzy Dystrybutorem a jakimkolwiek Sklepem Cyfrowym wygasa, jeśli ten Sklep Cyfrowy przestaje działać całkowicie lub na określonym terytorium, Nagrania przekazane przez Licencjodawcę nie będą już dostępne za pośrednictwem tego Sklepu Cyfrowego.

 

§6

Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe zapłacenie wszelkich opłat licencyjnych, w tym między innymi wszystkich opłat za prawa mechaniczne i wszelkie inne kwoty należne Artystom, producentom, licencjodawcom, właścicielom lub administratorom nagrań chronionych prawem autorskim (np. sampli) lub kompozycji muzycznych zawartych w Nagraniach i wszelkim innym współtwórcom, którym należą się tantiemy ze sprzedaży Nagrań.

§7

Płatność dokonywana na rzecz Licencjodawcy przez GamingLoops jest płatnością całościową, za którą Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym za płacenie i rozliczanie wszystkich obowiązujących podatków, taryf, licencjodawców, opłacenie autorów piosenek, wydawców, artystów, producentów i innych stron trzecich. GamingLoops nie udziela żadnych porad prawnych, podatkowych, księgowych ani innych – Licencjodawca zobowiązany jest skonsultować się ze swoimi doradcami w tych sprawach.

Licencjodawca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Sklepy Cyfrowe mogą zatrzymać dla siebie część dochodu, który otrzymują od Klientów i mogą potrącać lub wstrzymywać kwoty, które wypłacają GamingLoops. Sumy zatrzymane przez Sklepy Cyfrowe mogą obejmować, bez ograniczeń, podatki i taryfy, opłaty administracyjne, tantiemy lub opłaty wypłacane stronom trzecim, opłaty za przelew bankowy oraz opłaty za przetwarzanie kart kredytowych i obciążenia zwrotne. GamingLoops ma prawo polegać na płatnościach, rachunkach i raportach otrzymanych ze Sklepów Cyfrowych. Wszelkie sprzeciwy związane z oświadczeniami księgowymi lub wynikającymi z nich procesami muszą być wniesione i / lub wszczęte nie później niż w ciągu jednego (1) roku od daty wydania raportu, a Licencjodawca zrzeka się wszelkich dłuższych przedawnień, które mogą być dozwolone zgodnie z prawem. Licencjodawca nie będzie mieć prawa do inspekcji ani audytu rozliczeń księgowych GamingLoops, ani rozliczeń księgowych Sklepów Cyfrowych.

Podział procentowy z uzyskanych licencji rozdzielany pomiędzy GamingLoops a Licencjodawcę wynosi 70% dla Licencjonodawcy oraz 30% dla GamingLoops jeśli nie została ustalona inaczej z Licencjodawcą, w indywidualnej korespondencji mailowej. Wszelka wcześniejsza lub równoczesna korespondencja dotycząca podziału procentowego z GamingLoops jest uzupełnieniem niniejszej Umowy.

Po otrzymaniu płatności za dany okres rozliczeniowy ze Sklepu Cyfrowego Licencjodawca zostanie powiadomiony o tym drogą mailową i zostanie mu przedstawiony otrzymany ze Sklepów Cyfrowych raport. Na jego podstawie dokonywana będzie wypłata należnych środków. Licencjodawca następnie musi wyrazić chęć otrzymania wypłaty drogą mailową poprzez wypełnienie Formularza Wypłaty. Wypłatę można zlecić, gdy kwota zebranych licencji osiągnie kwotę minimum 50 PLN.

Jeśli Licencjodawca działa w imieniu grupy, firmy, spółki osobowej lub innego podmiotu niż on sam, będzie on odpowiedzialny za płacenie komukolwiek innemu. GamingLoops będzie dokonywać płatności tylko na rzecz indywidualnego Licencjodawcy, który zaakceptował niniejszą Umowę.

GamingLoops dokonuje płatności za pośrednictwem PayPal i może odliczyć opłaty poniesione w związku z przekazywaniem płatności. Obowiązkiem Licencjodawcy jest upewnienie się, że podana przez niego metoda płatności działa. W Okresie Obowiązywania możemy zmienić lub dodać dodatkowe metody płatności, również na wniosek Licencjodawcy.

GamingLoops komunikuje się z Licencjodawcą za pośrednictwem poczty e-mail. Licencjodawca ma obowiązek podać aktualne i aktywne konto e-mail, aby otrzymywać od nas ważne informacje. 

§8

Okres obowiązywania niniejszej Umowy i naszej Usługi („Okres Obowiązywania”) rozpocznie się z Datą wejścia w życie i będzie obowiązywał przez czas nieokreślony, chyba że zostanie rozwiązany wcześniej. W przypadku chęci wypowiedzenia Okresu Obowiązywania należy skontaktować się pod adresem office@gamingloops.com. Nagrania zostaną usunięte przez Dystrybutora w przeciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia mailowego. 

GamingLoops może wypowiedzieć Okres Obowiązywania z dowolnego powodu, w tym między innymi, jeżeli możemy w uzasadniony sposób sądzić, że Licencjodawca lub którekolwiek z jego Nagrań lub innych treści naruszyło niniejszą Umowę lub warunki jakiegokolwiek Sklepu Cyfrowego, że Licencjodawca lub którekolwiek z jego Nagrań naruszają prawa intelektualne, własnościowe lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, jeśli zgłoszą to Sklepy Cyfrowe lub Sąd, gdy Sklepy Cyfrowe kategorycznie nie zaakceptują treści przekazanych przez Licencjodawcę, lub gdy w inny sposób Licencjodawca nadużywa Usługi lub zasad dowolnego Sklepu Cyfrowego lub gdy angażuje się w oszukańcze lub nielegalne czynności. 

Dystrybutor może również wypowiedzieć Okres Obowiązywania, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Usługa zostanie przerwana.

Po zakończeniu Okresu Obowiązywania powiadomimy wszystkie stosowne Sklepy Cyfrowe o usunięciu Nagrań i nie będziemy mieć żadnych innych zobowiązań poza rozliczeniem i zapłaceniem za środki zarobione w trakcie Okresu Obowiązywania. Klienci, którzy pobrali lub w inny sposób uzyskali dostęp do tychże Nagrań, mogą zachować i korzystać z tych Nagrań, nawet po upływie Okresu Obowiązywania niniejszej Umowy.

 

§9

GamingLoops zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy. W takim przypadku Licencjodawca zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. Jeśli Licencjodawca nie wyraża zgody na zmienioną Umowę ma obowiązek poinformować o tym Dystrybutora drogą mailową, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania nowej Umowy. Nie otrzymanie zwrotnej informacji po tym czasie zostanie uznane za akceptację nowych warunków. 

 

§10

Licencjodawca oświadcza, że przeczytał i w pełni zrozumiał niniejszą Umowę. 

EN

Distribution Agreemend