Copyright 2020 GamingLoops. All rights reserved.

GamingLoops uses cookies. By using our services, you are agreeing to the use of cookies and our Privacy Policy. We do not accept liability for incorrect spelling, errors (including prices), incorrect manufacturer's specifications, release dates, or changes, or grammatical inaccuracies in any product included in the GamingLoops website. Prices and specifications are subject to change without notice. Special offers and discounts may not be combined. Terms & Conditions apply.

GamingLoops on Facebook, royalty free stock music
Follow the GamingLoops on soundcloud, soundtrack for video games
Follow the GamingLoops on Twitter, game music composer
GamingLoops mastercard, stock music, music for games, music loops
GamingLoops visa, royalty free music, music for trailer, music for teaser
GmaingLoops PayPal, music for video game, royalty free music
GamingLoops Sofort, royalty free music for games,
GamingLoops Wire transfer, stock music, soundtrack for games

Contact

Payments

Sites

We accept most payment methods

Subscribe to be up to date
Send
Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Distibution Agreement

PL

Umowa Dystrybucyjna

 

Niniejsza Umowa Dystrybucyjna oraz warunki świadczenia usług (zwana dalej „Umową”) są wiążącą umową prawną między Tobą (osobą udzielającą Licencji, zwaną dalej „Licencjodawcą”) a firmą GamingLoops Ireneusz Kuźlak reprezentowaną przez Ireneusza Kuźlaka (zwaną dalej „GamingLoops”, „Dystrybutor” lub „My”), dotyczącą korzystania z naszej usługi dystrybucji (zwaną dalej „Usługą”) nagrań muzycznych (zwanych dalej „Nagraniami”) do wybranych platform streamingowych i sklepów cyfrowych (zwanych dalej „Sklepami Cyfrowymi”).

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę, a także Politykę Prywatności, ponieważ wpływają one na Twoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://gamingloops.com/submit-content jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Umowy i automatycznie wchodzi ona w życie po weryfikacji oraz akceptacji przez GamingLoops o czym Licencjonodawca zostanie poinformowany w wiadomości e-mail („Data wejścia w życie”).

 

Dla potrzeb niniejszej Umowy ustalone zostały znaczenia dla wymienionych poniżej pojęć:

Artysta jest to osoba lub grupa osób wykonująca utwory muzyczne lub słowno-muzyczne.

Produkt  jest to zbiór utworów muzycznych lub słowno-muzycznych zawierający od dziesięciu utworów o łączne długości trwania co najmniej 20 minut. Produkt jest to również zbiór dźwięków/efektów dźwiękowych stworzonych do wykorzystania w grach wideo.

Utwór  jest to dostarczony artystyczny zapis wykonania kompozycji dźwiękowej, słownej, słowno-muzycznej lub muzycznej, oferowany do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Nazwy poszczególnych utworów jak i tytuł oraz podtytuł produktu obejmujący niniejszą Umowę zawarty jest w Formularzu Zgłoszeniowym, który jest jej integralną częścią.

Nagranie  jest to Utwór wraz ze wszystkimi danymi, metadanymi, informacjami, plikami obrazów i wszelkimi innymi materiałami które dostarcza nam Licencjodawca

Sklepy Cyfrowe  są to profesjonalne platformy zajmujące się transmisją i sprzedażą skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet na całym świecie. Lista autoryzowanych sklepów oferowanych obejmuje między innymi: GamingLoops, SoundCloud, Asset Store (Unity Technologies), Marketplace (Epic Games), GameDev Market Limited, itch.io, Groupees, Marketplace (CryEngine). Lista ta w przyszłości będzie rozszerzona o dodatkowe sklepy. W takim przypadku wymagana jest zgoda Licencjonodawcy.

Witryna  jest to strona internetowa Dystrybutora www.gamingloops.com

Formularz Zgłoszeniowy  jest to formularz poprzez który należy zgłaszać Nagrania do dystrybucji: https://gamingloops.com/submit-content

Terytorium jest to terytorium na jakim dystrybuowane są Nagrania, w przypadku niniejszej Umowy Terytorium oznacza cały świat.

 

§1

Zawierając niniejszą Umowę, Licencjodawca oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i udziela GamingLoops Licencji w Okresie Obowiązywania i na całym Terytorium do:

  • Korzystania ze swoich Nagrań, w zakresie ich dystrybuowania do Sklepów Cyfrowych, które będą je sprzedawać lub udzielać sublicencji swoim Klientom za pomocą wszelkich odpowiednich formatów, konfiguracji, technologii i metod cyfrowych (w tym między innymi stałych pobrań, pobierania tymczasowego lub odtwarzania offline, interaktywnego i nieinteraktywnego przesyłania strumieniowego, usługi „skanuj i dopasuj” oraz usługi „w chmurze” do dowolnego urządzenia, które spełnia określone przez Sklepy Cyfrowe wymogi technologiczne (w tym między innymi do komputerów osobistych, tabletów oraz smartfonów).
  • Autoryzowania Sklepów Cyfrowych do tworzenia, publicznego odtwarzania oraz udostępniania bezpłatnych podglądów Nagrań za pomocą formatu strumieniowego.
  • Wyświetlania i wykorzystywania nazwy Artysty i/lub jego logotypu oraz wszystkich Okładek, tytułów Utworów i Produktów, wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych i nazw handlowych oraz danych wszystkich wykonawców, autorów Utworów, producentów, informacji zawartych w metadanych w Nagraniach lub w inny sposób udostępnionych przez Licencjodawcę, w naszej Witrynie, w witrynach i usługach Sklepów Cyfrowych oraz we wszelkich materiałach marketingowych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących naszej Usługi lub usług Sklepów Cyfrowych. Bez ograniczania powyższego, Sklepy Cyfrowe mogą (ale nie będą zobowiązane) tworzyć treści redakcyjne dotyczące Licencjodawcy i jego Utworów i/lub Nagrań oraz mogą je klasyfikować lub kategoryzować w celu włączenia do jednego lub więcej gatunków.
  • Zbierania dochodów ze Sklepów Cyfrowych z tytułu eksploatacji Nagrań przekazanych nam przez Licencjodawcę.

 

§2

Akceptując niniejszą Umowę, Licencjodawca oświadcza, że posiada pełne, niczym nieograniczone, prawo do nagrywania, rozpowszechniania i zarabiania na Nagraniach, które dostarcza Dystrybutorowi. Licencjodawca nie może dostarczyć Dystrybutorowi Utworów, które są remiksami lub zawierają sample, do których nie posiada praw.

Licencjodawca oświadcza, że jego Nagrania nie są i nigdy nie będą (a ich autoryzowane wykorzystanie przez GamingLoops, Sklepy Cyfrowe i ich Klientów) naruszać praw autorskich, znaków towarowych, innej własności intelektualnej lub innych praw (w tym, bez ograniczeń, prawa do reklamy, prywatności lub praw moralnych) jakiejkolwiek strony trzeciej lub naruszać obowiązujący traktat, statut, prawo, porządek, zasadę lub inną regulację.

Jeśli Licencjodawca zawiera niniejszą Umowę w imieniu jednej lub kilku osób, grupy, firmy lub innego podmiotu, to akceptując niniejszą Umowę, oświadcza i gwarantuje, że ma do tego odpowiednie upoważnienie i działa w imieniu wszystkich tych osób / podmiotów oraz oświadcza, że GamingLoops ma pełne prawo polegać na tym fakcie (w takim przypadku termin „Licencjodawca” obejmuje wszystkie takie osoby i podmioty). 

Licencjodawca zobowiązuje się i zgadza się nie wnosić roszczeń ani nie podejmować żadnych działań prawnych związanych z niniejszą Umową, przeciwko Sklepowi Cyfrowemu lub Usłudze GamingLoops, o ile podmioty te nie naruszają praw, które zostały przyznane GamingLoops na mocy niniejszej Umowy.

Licencjodawca oświadcza, że nie istnieje żadna inna umowa i nie zawrze żadnej innej umowy ani nie wykona żadnego działania, które w istotny sposób zakłóci lub będzie niezgodne z prawami przyznanymi GamingLoops na mocy niniejszej Umowy.

 

§3

Aby zgłosić Nagranie do dystrybucji, Licencjodawca ma obowiązek wypełnić Formularz Zgłoszeniowy podany na stronie https://gamingloops.com/submit-content a w nim wypisać wszelkie niezbędne informacje na temat Nagrań, na które udziela nam Licencji, takich jak: pseudonim/nazwę Artysty, imię i nazwisko Artysty, adres e-mail Artysty, tytuł Produktu, podtytuł Produktu, tytuł każdego Utworu, typ Produktu, długi opis Produktu, zdjęcie Artysty i krótki opis Artysty. Nagrania należy dostarczyć poprzez wpisanie linku odsyłającego do internetowej platformy do darmowej wysyłki i pobierania plików (na przykład google drive), w przeznaczonym na to polu w Formularzu Zgłoszeniowym.

Licencjodawca oświadcza i gwarantuje, że pliki zawierające Nagrania, które przesyła lub w inny sposób nam dostarcza, nie zawierają i nie będą zawierać żadnych błędów, wirusów, koni trojańskich ani innych wad lub szkodliwych elementów lub ograniczeń zarządzania prawami cyfrowymi; nie podlegają żadnym możliwym lub rzeczywistym roszczeniom, sporom sądowym, postępowaniom administracyjnym lub innym działaniom w inny sposób niekorzystnym dla pełnego wykorzystania wszystkich praw i licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy.

Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i musi uzyskać wszystkie konieczne prawa, licencje, zwolnienia, oświadczenia i zezwolenia niezbędne dla wszystkich swoich Nagrań, umożliwiające ich publikowanie na całym Terytorium, aby GamingLoops i wybrane Sklepy Cyfrowe mogły w pełni korzystać ze wszystkich praw wynikających z niniejszej Umowy, bez żadnych roszczeń, obciążeń ani innych ograniczeń. Przesłanie przez Licencjodawcę Nagrań i dostarczenie jakichkolwiek innych materiałów będzie równoznaczne z oświadczeniem, że Licencjodawca uzyskał wszelkie prawa wymagane i niezbędne dla GamingLoops i wybranych Sklepów Cyfrowych do sprzedaży, dystrybucji, publicznego odtwarzania, promowania i innych sposobów wykorzystywania Nagrań.

GamingLoops oświadcza, że nie będzie posiadało ani nigdy rościło sobie praw do Nagrań przekazanych przez Licencjodawcę. 

 

§4

Dystrybutor zobowiązuje się do dostarczenia Nagrań przekazanych przez Licencjodawcę do Sklepów Cyfrowych tak szybko, jak to możliwe. Jednak integracja, przetwarzanie i udostępnianie Nagrań w Sklepach Cyfrowych może zająć od kilku godzin do kilku tygodni, w zależności od konkretnego Sklepu Cyfrowego i terytorium. 

GamingLoops będzie dystrybuować Nagrania przekazane przez Licencjodawcę do wybranych Sklepów Cyfrowych na całym świecie (Licencjodawca nie może wybrać tylko niektórych krajów lub terytoriów dla poszczególnych Nagrań).

 

§5

Sklepy Cyfrowe mogą oferować Nagrania za darmo w celach promocyjnych, samodzielnie lub razem z innymi nagraniami, mogą objąć Nagranie (lub odmówić jego uwzględnienia) w promocjach marketingowych, mogą tworzyć treści redakcyjne dotyczące Nagrań i osób, które w Nagraniu występują, mogą również grupować Nagrania według gatunku lub innego oznaczenia, mogą tworzyć i zezwalać Klientom i innym osobom na słuchanie darmowego podglądu Nagrań, według własnego uznania. Licencjodawca może podać sugerowane ceny detaliczne dla niektórych Sklepów. Należy pamiętać, że ceny te są tylko sugestiami i chociaż Sklepy zazwyczaj stosują niestandardowe ceny, ostatecznie mogą wycenić Nagranie według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co robią Sklepy Cyfrowe, a decydując się na konkretny Sklep Cyfrowy, Licencjodawca zgadza się akceptować i udostępniać Nagrania ich Klientom zgodnie ze strukturą cenową danego Sklepu, z ich praktykami i zasadami, a także zgodnie z umową z GamingLoops. 

Sklepy Cyfrowe mogą odmówić udostępniania jednego lub większej ilości Nagrań, w ogóle lub na niektórych terytoriach, a także usunąć Nagrania w dowolnym momencie, zgodnie z ich zasadami i praktykami. Takie przypadki są niezależne od Dystrybutora i Dystrybutor nie ma na nie wpływu. Dystrybutor również może odmówić dystrybucji (lub wnieść o usunięcie ze Sklepów Cyfrowych) jednego lub większej ilości Nagrań z dowolnego lub wszystkich Sklepów Cyfrowych, jeśli otrzyma jakiekolwiek roszczenia prawne dotyczące tego Nagrania lub jeśli ma uzasadnione przekonanie, że mogą powstać jakiekolwiek roszczenia prawne lub problemy oraz jeśli Nagranie może naruszać warunki dowolnego Sklepu Cyfrowego, lub z jakiegokolwiek innego powodu, który może zaszkodzić naszym interesom, według naszej oceny biznesowej.

Jeśli umowa zawarta pomiędzy Dystrybutorem a jakimkolwiek Sklepem Cyfrowym wygasa, jeśli ten Sklep Cyfrowy przestaje działać całkowicie lub na określonym terytorium, Nagrania przekazane przez Licencjodawcę nie będą już dostępne za pośrednictwem tego Sklepu Cyfrowego.

 

§6

Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe zapłacenie wszelkich opłat licencyjnych, w tym między innymi wszystkich opłat za prawa mechaniczne i wszelkie inne kwoty należne Artystom, producentom, licencjodawcom, właścicielom lub administratorom nagrań chronionych prawem autorskim (np. sampli) lub kompozycji muzycznych zawartych w Nagraniach i wszelkim innym współtwórcom, którym należą się tantiemy ze sprzedaży Nagrań.

§7

Płatność dokonywana na rzecz Licencjodawcy przez GamingLoops jest płatnością całościową, za którą Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym za płacenie i rozliczanie wszystkich obowiązujących podatków, taryf, licencjodawców, opłacenie autorów piosenek, wydawców, artystów, producentów i innych stron trzecich. GamingLoops nie udziela żadnych porad prawnych, podatkowych, księgowych ani innych – Licencjodawca zobowiązany jest skonsultować się ze swoimi doradcami w tych sprawach.

Licencjodawca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Sklepy Cyfrowe mogą zatrzymać dla siebie część dochodu, który otrzymują od Klientów i mogą potrącać lub wstrzymywać kwoty, które wypłacają GamingLoops. Sumy zatrzymane przez Sklepy Cyfrowe mogą obejmować, bez ograniczeń, podatki i taryfy, opłaty administracyjne, tantiemy lub opłaty wypłacane stronom trzecim, opłaty za przelew bankowy oraz opłaty za przetwarzanie kart kredytowych i obciążenia zwrotne. GamingLoops ma prawo polegać na płatnościach, rachunkach i raportach otrzymanych ze Sklepów Cyfrowych. Wszelkie sprzeciwy związane z oświadczeniami księgowymi lub wynikającymi z nich procesami muszą być wniesione i / lub wszczęte nie później niż w ciągu jednego (1) roku od daty wydania raportu, a Licencjodawca zrzeka się wszelkich dłuższych przedawnień, które mogą być dozwolone zgodnie z prawem. Licencjodawca nie będzie mieć prawa do inspekcji ani audytu rozliczeń księgowych GamingLoops, ani rozliczeń księgowych Sklepów Cyfrowych.

Podział procentowy z uzyskanych licencji rozdzielany pomiędzy GamingLoops a Licencjodawcę wynosi 70% dla Licencjonodawcy oraz 30% dla GamingLoops jeśli nie została ustalona inaczej z Licencjodawcą, w indywidualnej korespondencji mailowej. Wszelka wcześniejsza lub równoczesna korespondencja dotycząca podziału procentowego z GamingLoops jest uzupełnieniem niniejszej Umowy.

Po otrzymaniu płatności za dany okres rozliczeniowy ze Sklepu Cyfrowego Licencjodawca zostanie powiadomiony o tym drogą mailową i zostanie mu przedstawiony otrzymany ze Sklepów Cyfrowych raport. Na jego podstawie dokonywana będzie wypłata należnych środków. Licencjodawca następnie musi wyrazić chęć otrzymania wypłaty drogą mailową poprzez wypełnienie Formularza Wypłaty. Wypłatę można zlecić, gdy kwota zebranych licencji osiągnie kwotę minimum 50 USD. W wyjątkowych okolicznościach GamingLoops może wypłacić środki poniżej tej kwoty.

Jeśli Licencjodawca działa w imieniu grupy, firmy, spółki osobowej lub innego podmiotu niż on sam, będzie on odpowiedzialny za płacenie komukolwiek innemu. GamingLoops będzie dokonywać płatności tylko na rzecz indywidualnego Licencjodawcy, który zaakceptował niniejszą Umowę.

GamingLoops dokonuje płatności za pośrednictwem PayPal i może odliczyć opłaty poniesione w związku z przekazywaniem płatności. Obowiązkiem Licencjodawcy jest upewnienie się, że podana przez niego metoda płatności działa. W Okresie Obowiązywania możemy zmienić lub dodać dodatkowe metody płatności, również na wniosek Licencjodawcy.

GamingLoops komunikuje się z Licencjodawcą za pośrednictwem poczty e-mail. Licencjodawca ma obowiązek podać aktualne i aktywne konto e-mail, aby otrzymywać od nas ważne informacje. 

§8

Okres obowiązywania niniejszej Umowy i naszej Usługi („Okres Obowiązywania”) rozpocznie się z Datą wejścia w życie i będzie obowiązywał przez czas nieokreślony, chyba że zostanie rozwiązany wcześniej. W przypadku chęci wypowiedzenia Okresu Obowiązywania należy skontaktować się pod adresem office@gamingloops.com. Nagrania zostaną usunięte przez Dystrybutora w przeciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia mailowego. 

GamingLoops może wypowiedzieć Okres Obowiązywania z dowolnego powodu, w tym między innymi, jeżeli możemy w uzasadniony sposób sądzić, że Licencjodawca lub którekolwiek z jego Nagrań lub innych treści naruszyło niniejszą Umowę lub warunki jakiegokolwiek Sklepu Cyfrowego, że Licencjodawca lub którekolwiek z jego Nagrań naruszają prawa intelektualne, własnościowe lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, jeśli zgłoszą to Sklepy Cyfrowe lub Sąd, gdy Sklepy Cyfrowe kategorycznie nie zaakceptują treści przekazanych przez Licencjodawcę, lub gdy w inny sposób Licencjodawca nadużywa Usługi lub zasad dowolnego Sklepu Cyfrowego lub gdy angażuje się w oszukańcze lub nielegalne czynności. 

Dystrybutor może również wypowiedzieć Okres Obowiązywania, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Usługa zostanie przerwana.

Po zakończeniu Okresu Obowiązywania powiadomimy wszystkie stosowne Sklepy Cyfrowe o usunięciu Nagrań i nie będziemy mieć żadnych innych zobowiązań poza rozliczeniem i zapłaceniem za środki zarobione w trakcie Okresu Obowiązywania. Klienci, którzy pobrali lub w inny sposób uzyskali dostęp do tychże Nagrań, mogą zachować i korzystać z tych Nagrań, nawet po upływie Okresu Obowiązywania niniejszej Umowy.

 

§9

GamingLoops zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy. W takim przypadku Licencjodawca zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. Jeśli Licencjodawca nie wyraża zgody na zmienioną Umowę ma obowiązek poinformować o tym Dystrybutora drogą mailową, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania nowej Umowy. Nie otrzymanie zwrotnej informacji po tym czasie zostanie uznane za akceptację nowych warunków. 

 

§10

Licencjodawca oświadcza, że przeczytał i w pełni zrozumiał niniejszą Umowę. 

EN

Distribution Agreemend

 

This Distribution Agreement and the terms of service (hereinafter referred to as the "Agreement") are a binding legal agreement between you (the person granting the License, hereinafter referred to as the "Licensor") and GamingLoops Ireneusz Kuźlak represented by Ireneusz Kuźlak (hereinafter referred to as "GamingLoops", "Distributor" or "We") regarding the use of our distribution service (hereinafter the "Service") of music recordings (hereinafter "Recordings") to selected streaming platforms and digital stores (hereinafter "Digital Stores").

Please read this Agreement carefully, as well as the Privacy Policy, as they affect your rights and obligations under the law. Sending a completed application form available at https://gamingloops.com/submit-content is tantamount to accepting this Agreement and it automatically enters into force after verification and acceptance by GamingLoops, about which the Licensor will be informed in an e-mail ("Date of entry into force").

 

For the purposes of this Agreement, the following terms have been defined:
An artist is a person or group of people who performs musical or word-musical works.
A product is a collection of musical or verbal-musical works containing from ten works with a total duration of at least 20 minutes. A product is also a collection of sounds / sound effects designed for use in video games.

A work is a delivered artistic record of the performance of an audio, verbal, verbal-musical or musical composition, offered for sale in a digital format. The names of individual works as well as the title and subtitle of the product covering this Agreement are included in the Application Form, which is an integral part of it.
A Record is a Work with all data, metadata, information, image files and any other materials provided to us by the Licensor.
Digital Stores are professional platforms involved in the transmission and sale of compressed multimedia data via the Internet around the world. The list of authorized stores offered includes, among others: GamingLoops, SoundCloud, Asset Store (Unity Technologies), Marketplace (Epic Games), GameDev Market Limited, itch.io, Groupees, Marketplace (CryEngine). This list will be expanded to include additional stores in the future. In this case, the consent of the Licensor is required.
The site is the Distributor's website www.gamingloops.com.
The Application Form is the form through which Recordings should be submitted for distribution: https://gamingloops.com/submit-content.
The territory is the territory on which the Recordings are distributed, in the case of this Agreement, the Territory means the whole world.

 

§1

 

By concluding this Agreement, Licensor declares that he is at least 18 years of age and has full legal capacity to enter into this Agreement and grants GamingLoops a License during the Term and throughout the Territory to:

  • Use your Recordings to distribute them to Digital Stores that will sell or sublicense them to their Customers through all appropriate formats, configurations, technologies and digital methods (including, but not limited to, permanent downloads, temporary downloads or offline playback, interactive and non-interactive streaming, "scan and match" and "cloud" services to any device that meets the technology requirements set by Digital Stores (including, but not limited to, personal computers, tablets and smartphones).
  • Authorizing Digital Stores to create, publicly play and provide free previews of Recordings using a streaming format.
  • Display and use of the Artist's name and / or his logotype and all Covers, titles of Works and Products, all trademarks, service marks and trade names as well as data of all performers, authors of Works, producers, information contained in the metadata in the Recordings or otherwise provided by Licensor, on our Site, on the websites and services of the Digital Stores, and in any marketing, advertising or promotional material relating to our Service or the services of the Digital Stores. Without limiting the foregoing, Digital Stores may (but will not be required to) create editorial content regarding Licensor and its Works and / or Recordings, and may classify or categorize it for inclusion in one or more genres.
  • Collecting income from Digital Stores for the use of Recordings provided to us by the Licensor.

 

§2

 

By accepting this Agreement, the Licensor represents that it has full, unlimited right to record, distribute and earn on the Recordings it provides to the Distributor. The Licensor may not provide the Distributor with Works which are remixes or contain samples to which he does not have the rights.

The Licensor declares that its Recordings are not and will never (and their authorized use by GamingLoops, Digital Stores and their Customers) infringe any copyrights, trademarks, other intellectual property or other rights (including, without limitation, advertising rights, privacy or moral rights) of any third party, or violate any applicable treaty, statute, law, order, rule or other regulation.

If the Licensor concludes this Agreement on behalf of one or more persons, group, company or other entity, by accepting this Agreement, the Licensor represents and warrants that it is duly authorized to do so and acts on behalf of all such persons / entities and that GamingLoops has full the right to rely on this fact (in which case the term "Licensor" includes all such persons and entities).

Licensor agrees and agrees not to claim or take any legal action in connection with this Agreement against the Digital Store or the GamingLoops Service, as long as they do not infringe any rights granted to GamingLoops under this Agreement.

Licensor represents that no other agreement exists and will not enter into any other agreement or perform any action that will materially disrupt or be inconsistent with the rights granted to GamingLoops under this Agreement.

 

§3

 

In order to submit a Recording for distribution, the Licensor is obliged to complete the Application Form provided on the website https://gamingloops.com/submit-content and provide all necessary information about the Recordings for which it grants us a License, such as: pseudonym / name of the Artist, Artist's name and surname, Artist's e-mail address, Product title, Product subtitle, title of each Work, Product type, long Product description, Artist's photo and a short description of the Artist. Recordings should be delivered by entering a link to an online free shipping and download platform (e.g. google drive) in the field provided for this in the Application Form.

Licensor represents and warrants that the files containing Recordings that he transmits or otherwise delivers to us, do not contain and will not contain any errors, viruses, Trojan horses or other defects or harmful elements or limitations of digital rights management; are not subject to any possible or actual claim, litigation, administrative action or other action otherwise prejudicial to the full use of all rights and licenses granted under this Agreement.

Licensor is solely responsible and must obtain all necessary rights, licenses, exemptions, representations and approvals necessary for all of its Recordings to be published throughout the Territory so that GamingLoops and selected Digital Stores can fully enjoy all rights under this Agreement, without no claims, charges or other limitations. The transmission of the Recordings by the Licensor and the supply of any other materials shall constitute a declaration that the Licensor has obtained all rights required and necessary for GamingLoops and selected Digital Stores for sale, distribution, public performance, promotion and other use of the Recordings.

GamingLoops declares that it will not own and never claim any rights to the Recordings provided by the Licensor.

 

§4

 

The Distributor undertakes to deliver the Recordings provided by the Licensor to the Digital Stores as soon as possible. However, the integration, processing and sharing of Recordings in Digital Stores may take from several hours to several weeks, depending on the specific Digital Store and territory.

GamingLoops will distribute Recordings provided by Licensor to selected Digital Stores worldwide (Licensor may not select only certain countries or territories for individual Recordings).

 

§5

 

Digital Stores may offer Recordings for free for promotional purposes, alone or together with other recordings, may include the Recording (or refuse to include it) in marketing promotions, may create editorial content about the Recordings and people who appear in the Record, they may also group Recordings by genre or other designation, may create and allow Customers and other persons to listen to a free preview of the Recordings, at their own discretion. The Licensor may provide suggested retail prices for certain Stores. Please note that these prices are suggestions only, and while Stores typically apply non-standard prices, they may ultimately price the Recording as they see fit. We are not responsible for what the Digital Stores do, and by choosing a specific Digital Store, the Licensor agrees to accept and share the Recordings with their Customers in accordance with the pricing structure of the Store, their practices and rules, and in accordance with the agreement with GamingLoops.

Digital Stores may refuse to make one or more Recordings available, at all or in certain territories, and may remove Recordings at any time in accordance with their policies and practices. Such cases are independent of the Distributor and the Distributor has no influence on them. The Distributor may also refuse to distribute (or request removal from the Digital Stores) of one or more Recordings from any or all of the Digital Stores if he receives any legal claims regarding that Record or if he reasonably believes that any legal claims or problems may arise and if The recording may violate the terms of any Digital Store, or for any other reason that may harm our interests, in our business judgment.

If the contract concluded between the Distributor and any Digital Store terminates, if this Digital Store ceases to operate entirely or in a specific territory, Recordings provided by Licensor will no longer be available through that Digital Store.

 

§6

 

The Licensor is solely responsible for the timely payment of any license fees, including, but not limited to, all fees for mechanical rights and any other amounts due to Artists, producers, licensors, owners or administrators of copyrighted recordings (e.g. samples) or musical compositions contained in the Recordings and all other contributors who are entitled to royalties from the sale of Recordings.

 

§7

 

The payment made to Licensor by GamingLoops is a total payment for which Licensor is solely responsible for paying and billing all applicable taxes, tariffs, licensors, songwriters, publishers, artists, producers and other third parties. GamingLoops does not provide any legal, tax, accounting or other advice - the Licensor is obliged to consult its advisers on these matters.

Licensor understands and acknowledges that Digital Stores may retain some of the income they receive from Customers and may withhold or withhold amounts paid by GamingLoops. The amounts retained by Digital Stores may include, without limitation, taxes and tariffs, administrative fees, royalties or fees paid to third parties, bank transfer fees, and credit card processing and chargebacks. GamingLoops may rely on payments, bills and reports received from Digital Stores. Any objection to accounting statements or processes resulting therefrom must be filed and / or instituted no later than one (1) year from the date of the report, and Licensor waives any longer statute of limitations that may be permitted by law. Licensor will not have the right to inspect or audit GamingLoops accounting or Digital Store accounting.

The percentage division of the licenses obtained between GamingLoops and the Licensor is 70% for the Licensor and 30% for GamingLoops, unless agreed otherwise with the Licensor, in individual e-mail correspondence. Any prior or simultaneous correspondence regarding the percentage split with GamingLoops is in addition to this Agreement.

After receiving the payment for a given billing period from the Digital Store, the Licensor will be notified by e-mail and will be presented with the report received from the Digital Store. On its basis, the payment of the due funds will be made. The licensor must then express their willingness to receive the payment via e-mail by completing the Withdrawal Form. The payment can be made when the amount of collected licenses reaches the minimum amount of USD 50. In exceptional circumstances, GamingLoops may pay below this amount.

If the Licensor is acting on behalf of a group, company, partnership or entity other than himself, he will be responsible for paying anyone else. GamingLoops will only make payments to the individual Licensor who has accepted this Agreement.

GamingLoops makes payments via PayPal and may deduct fees incurred in transmitting payments. It is the Licensor's responsibility to make sure that the payment method provided by him works. During the Term, we may change or add additional payment methods, also at the request of the Licensor.

GamingLoops communicates with the Licensor via e-mail. The licensor is required to provide a valid and active e-mail account in order to receive important information from us.

 

§8

 

The term of this Agreement and our Service (the "Term") will begin on the Effective Date and will remain in effect indefinitely unless terminated earlier. If you wish to terminate the Term, please contact office@gamingloops.com. The recordings will be removed by the Distributor within 14 days of receiving the e-mail notification.

GamingLoops may terminate the Term for any reason, including, but not limited to, if we reasonably believe that Licensor or any of its Recordings or other content has breached this Agreement or the terms of any Digital Store, that Licensor or any of its Recordings infringe intellectual property rights. , ownership or other rights of any person or entity, if reported by Digital Stores or a court, when the Digital Stores categorically refuse to accept content provided by Licensor, or where Licensor otherwise misuses the Service or rules of any Digital Store, or engages in fraudulent or illegal activities.

Distributor may also terminate the Term if the Service is discontinued for any reason.

At the end of the Term, we will notify all relevant Digital Stores of the removal of the Recordings, and we will have no obligations other than to settle and pay for funds earned during the Term. Customers who have downloaded or otherwise accessed these Recordings may retain and use these Recordings even after the Term of this Agreement has expired.

 

§9

 

GamingLoops reserves the right to amend the terms of this Agreement. In this case, the Licensor will be notified by e-mail. If the Licensor does not agree to the amended Agreement, he is obliged to inform the Distributor by e-mail within 14 days from the date of receipt of the new Agreement. Failure to receive feedback after this time will be deemed acceptance of the new terms.

 

§10

 

The Licensor declares that he has read and fully understood this Agreement.

GamingLoops on Facebook
contact with GamingLoops

GamingLoops.com

GamingLoops Logo sounds for video games